F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

Àrea Comptable

Inici

Serveis

Àrea Comptable

 

 

 

 

 

 

 

Assessorament per a la correcta tributació de l’enquadrament fiscal escollit.

 

Visites constants a la seva empresa per la planificació fiscal adients al volum i a l’activitat de la empresa .

 

Confecció i presentació de requeriments de qualsevol tipus d’Organisme

 

Atenció d’Inspeccions de l’Agència Tributària i d’altres Organismes.

 

Anàlisi complert de balanços, tant trimestrals com semestrals o anuals.

 

Planificació comptable constant amb visita a la seva empresa.

 

Assessorament comptable.

 

Legalització i enquadernació de llibres oficials de comptabilitat.

 

Confecció d’informes d’estats financers.

 

Actualitzacions i posades al dia de comptabilitats atrasades.

 

Regularització de balanços i d’actius.

 

Mecanització comptable mensual d’acord als soports comptables facilitats per l’empresa per a la obtenció de llibres i registres comptables obligatoris.

 

Seguiment trimestral de la evolució dels resultats comptables i/o fiscals amb el propòsit d’assessorar per la seva resol.lució en l’àmbit tributari.