F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

 

 

 

 

 

 

 

F & S Consultores treballa per oferir-los les opcions de financiació que millor s’ajusten a les seves necesitats. En permanent contacte amb bancs i entitats financeres el.laborem recomanacions econòmiques i de financiació dissenyant per vosté i les seves necessitats econòmiques un ampli ventall de possibilitats que podem oferir-los. Són les següents:

 

 

1.- Prèstecs bancaris per PYMES.

 

El prèstec personal és el més comú i senzill dels instruments d’actiu. El banc deixa diners a un client, qui es compromet a anar retornant, en periodes successius (normalment en mesos naturals o també de forma trimestral), el principal deixat més els corresponents interessos.

 

Considerarem el millor prèstec personal o col.lectiu , a interès variable o a llarg plaç que els nostres analistes financers considerin que s’ajusti més a la seva situació personal i/o empresarial en cas de que ho necessiti per la financiació del circulant o la maquinaria.

 

Segons el cas concret li assessorarem sobre la incorporació de garanties adicionals al titular o titulars dels préstecs com:

 

- Incorporar avalistes a la operació. L’avalista respondrà subsidiariament al titular del pagament del deute, de manera que si aquest no paga les quotes del préstec , l’avalista ho haurà de fer, i si aquest tampoc ho fa, el banc anirà contra els bens del titular i, si aquest no en té, contra els bens de l’avalista.

 

- Pignorar algun bé del titular. La garantia pignoraticia consisteix en establir com penyora d’un bé moble (generalment algun actiu financer) una propietat del titular del préstec de manera que si aquest no paga el deute, la propietat de la penyora passa al banc.

 

 

2.- Garanties sobre actius, penyores i hipotèques.

 

Constituïrem sobre el seu patrimoni garanties reials tals com hipotèques, ajudant-lo en la recerca de les millors condicions per la seva hipoteca i en la gestió de la condició del seu crèdit.

 

El funcionament del seu prèstec hipotecari és diferent dels prèstecs personals, bàsicament pel sistema de garanties. En un prèstec hipotecari, el titular de la operació a més de respondre d’una manera personal de la devolució, aporta en concepte de penyora un bé immoble que queda afectat pel bon fi del prèstec, de manera que si el titular no retorna el prèstec, la propietat del bé hipotecat l’adquireïx el banc. Es tracte d’un prèstec amb garantia hipotecària.

 

Aquest tipus d’operacions exigeixen del rigurós assessorament que nosaltres li proporcionem, al comptar amb un equip d’economistes i advocats que participaran en els tràmits legals necessaris per la seva vàlida constitució, tals com la constitució de la garantia de la hipoteca sobre el bé afecte en escriptura pública davant notari i la seva posterior inscripció en el Registre de la Propietat.

 

 

3.- Financiació d’adquisicions.

 

Amb les entitats financeres i els grups inversors tan nacionals com internacionals tractarem de procurar-li la financiació o el producte que necessiti i sigui adient a les necessitats concretes en l’adquisició que vosté desitgi.

 

 

4.- Sol.licitud de subvencions i ajuts.

 

L’informarem de forma adequada i puntual de qualsevol programa de subvenció ja sigui de carácter Local, Provincial o Europeu que pugui adequar-se a la seva activitat i destinat tan a la petita com a la mitjana empresa.

 

 

5.- Anàlisi d’inversions financeres.

 

Es trovarà assessorat en tot moment per la inversió realitzada en actius, així com la col.locació de fons a la societat emisora de títols.

 

 

6.- Fons d’inversió.

 

Aquests instruments d’inversió constitueïxen una manera senzilla, còmoda i segura d’obtenir el millor rendiment del seus estalvis. Els fons d’inversió són instruments d’inversió col.lectiva, de manera que es constitueïx un fons amb les aportacions de molts estalviadors, i que està gestionat per professionals de les finances que tractaran d’obtenir la màxima rentabilitat.

 

Els fons d’inversió gaudeïxen de popularitat per tres raons:

 

- Per la seva liquidessa quasi immediata : com màxim s’esperen 48 hores per recuperar els diners.

 

- Són una vía d’estalvi accessible a tota mena d’inversors.

 

- Per la seva atractiva fiscalitat. Per entendre la seva tributació recordi que els fons poden ser de capitalització , en el que vosté recollirà tots els beneficis generats d’un sol cop al finalitzar el plaç d’estalvi fixat, o de repartiment, en els que percebrà una renda, fruit dels beneficis que vagi generant l’inversió.

 

Fiscalment, per el partícip sol ser més interessant la inversió en un fons de capitalització ja que els beneficis no apareïxen davant l’Hisenda pública fins que l’inversor decideïx recuperar els seus diners.

 

 

7.- Assessorament en la compra venda.

 

Es veurá assessorat en tot moment per la inversió realitzada en actius, com la col.locació de fons en la societat emisora dels títols.

 

 

8.- Leasing.

 

El leasing o arrendament financer és un tipus d’arrendament mercantil per el que, per una part, una empresa té com objecte social el realitzar tals arrendaments financers, amb o sense opció de compra, i per una altra banda una empresa o particular que desitja disposar per la seva utilització de determinats bens mobles o immobles, segons esculleïxi directament el client, adquireïx directament els bens objecte del leasing i simultàniament cedeïx el seu ús a l'arrendatari durant el temps que haguèssin convingut, per un preu distribuït en quotes periòdiques.

 

 

9.- Renting.

 

Arrendament empresarial consistent en la posada a disposició de l’arrendador per part de l’arrendatari, de bens d’equip mitjançant el lloguer ja que no desitjen accedir a la propietat dels mateixos. Es diferencia del leasing perquè:

 

- Es tracta d’una operació a curt plaç, davant el mitjà o llarg plaç del leasing.

 

- No existeïx opció de compra al finalitzar el contracte.

 

- El renting incorpora altres serveis tals com el manteniment, la reparacio, etc…

 

 

10.- Factoring.

 

És l’operació financera que consisteïx en la cessió a un factor o empresa de factoring de crèdits comercials contra els seus clients per una empresa, a canvi d’un import convingut en termes relatius a un contracte, amb o sense marges de valoració (un descompte sobre el nominal dels crèdits en funció de les característiques, més una retenció sobre el volum de crèdit viu), o disposició discrecional fins un límit en funció dels crèdits. El factor realitza una tasca d’evaluació tècnica de riscos, una feina de gestió de cobrament, una tasca administrativa i una funció de financiació mitjançant l’apertura del crèdit cedent.

 

 

11.- Confirming.

 

Operació financera consistent en confirmar a un venedor que s’asumeïx el pagament d’una operació de compra-venda per compte d’un tercer amb el que es concerta el reemborsament un cop que s’hagi venut l’equip o la mercaderia objecte de la compra-venda.

 

Gestionarem amb entitats financeres que presten tal servei a empreses de certa dimensió perquè tramitin els pagaments a proveïdors oferint-los financiació si aquest és a plaços amb la finalitat de sol.lucionar els problemes de desequil.libris de Tresoreria de la seva empresa.

 

 

12.- Gestió i suport en la negociació amb entitats financeres.

 

Previ anàlisi de la viabilitat de la seva operació, tramitarem el seu expedient davant l’entitat financera que correspongui, sigui de crèdit, aseguradora, d’inversió mobiliària, gestores de cartera, de fons de capital-risc, etc…

 

 

13.- Gestió de patrimonis.

 

Els assessorarem en totes les operacions que vulgui realitzar amb la finalitat de gestionar i treure rendiment del seu patrimoni aconsellant-lo amb la financiació d’operacions immobiliàries i establiment de garanties hipotecàries. Tanmateix realitzarem un estudi de les garanties sobre l’immoble assessorant-lo en l'immobiliària que s’adeqüi als seus projectes.

 

 

14.- Inversions immobiliàries.

 

Els nostres analistes financers li recomanaren en aquelles transaccions econòmiques que tinguin per objecte immediat la propietat o el fruïment d’un bé immoble en les millors condicions dintre del mercat immobiliari.

 

 

 

Calle Tuset, 32 7º 2ª - 08006 Barcelona - Telf. +34 93 415 28 28  Fax + 34 93 415 74 74  - email: info@fysconsult.es