F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

Àrea concursal i Jurídica

Inici

Serveis

Àrea Concursal i Jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea dret civil:

 

Divorcis

 

Separacions

 

Danys Y Perjudicis

 

Accidents de Circulació

 

Responsabilitat Civil

 

Responsabilitat Contractual

 

Responsabilitat Extracontractual

 

Reclamacions

 

Impagats

 

Testaments

 

Herèncias

 

Hipotecari

 

Contractes

 

Compra-vendes

 

Defectes construcció

 

Propietat horitzontal

 

Propietat intelectual

 

Propietat industrial

 

Arrendaments urbans

 

Arrendaments rústics

 

Drets de persones, filiació i tuteles

 

Tramitació escriptures

 

 

 

Àrea dret penal:

 

Delictes monetaris

 

Delictes contra l’honor

 

Delictes contra el patrimoni

 

Delictes contra valors socials

 

Delictes contra l’ordre socio-econòmic

 

Delictes contra l’Hisenda pública i la Seguretat Social

 

Delictes per lesions en accidents de circulació

 

Insolvències punibles

 

Estafes

 

Apropiació indeguda

 

Aixecament de bens

 

Delictes contra els drets dels treballadors

 

Falsetats

 

Delictes contra l’Administració pública

 

Delictes contra l’Administració de justícia

 

 

 

Àrea Dret Mercantil:

 

Assessorament legal

 

Constitució de societats

 

Contractes mercantils

 

Llei concursal

 

Actes i certificats de juntes d’accionistes

 

Dissolució i liquidació de societats

 

Fusió, escissió i absorció de societats

 

Recuperació d’impagats

 

Contractació de valors mobiliaris

 

Constitució, gestió i administració de societats.

 

Estructures “trading”, “Holding” empresarial/patrimonial, serveis inversió, inmobiliàries, tenedores de marques/patents i financeres.

 

Societats a diversos països del món.

 

Apertura de sucursals.

 

Selecció de societats ja constituïdes i que poden operar immediatament.

 

Serveis fiscals internacionals.

 

Planificació fiscal internacional.

 

Comptabilitat i auditoria.

 

Registre d’administració de l’IVA comunitari.

 

Recuperació de l’IVA soportat.

 

Representació fiscal.

 

Serveis comercials internacionals

 

Soport a les transaccions comercials.

 

Financiació de les operacions de comerç internacional.

 

Assegurançes de crèdit.

 

Avançament i gestió de cobraments o crèdits.

 

Descompte de crèdits sense recurs al beneficiari.

 

Transferència, confirmació i/o descompte de cartes de crèdit.

 

Registre de marques i patents.

 

Registre de iots i vaixells.

 

Elaboració de contractes i acords comercials.