F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

Serveis Internacionals

Inici

Serveis

Serveis Internacionals

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitució, Gestió i Administració de Societats

 

Estructures “trading”, “Holding” empresarial/patrimonial, serveis inversió, inmobiliàries, tenedores de marques/patents i financeres.

 

Societats a diversos països del món.

 

Apertura de sucursals.

 

Sel.lecció de societats ja constituïdes i que poden operar immediatament.

 

Serveis fiscals internacionals

 

Planificació fiscal internacional.

 

Comptabilitat i auditoria.

 

Registre d’administració de l’IVA comunitari.

 

Recuperació de l’IVA soportat.

 

Representació fiscal.

 

Serveis comercials internacionals

 

Suport a les transaccions comercials.

 

Financiació de les operacions de comerç internacional.

 

Assegurançes de crèdit.

 

Avançament i gestió de cobraments o crèdits.

 

Descompte de crèdits sense recurs al beneficiari.

 

Transferència, confirmació i/o descompte de cartes de crèdit.

 

Registre de marques i patents.

 

Registre de iots i vaixells.

 

El.laboració de contractes i acords comercials.

 

Constitució, gestió i administració de societats.

 

Estructures “trading”, “Holding” empresarial/patrimonial, serveis inversió, inmobiliàries, tenedores de marques/patents i financeres.

 

Societats a diversos països del món.

 

Apertura de sucursals.

 

Selecció de societats ja constituïdes i que poden operar immediatament.

 

Serveis fiscals internacionals.

 

Planificació fiscal internacional.

 

Comptabilitat i auditoria.

 

Registre d’administració de l’IVA comunitari.

 

Recuperació de l’IVA soportat.

 

Representació fiscal.

 

Serveis comercials internacionals.

 

"Trust" i fundacions

 

Constitució, gestió, de "Trusts" per la tinença de participacions societàries amb l'objetiu de la preservació total de l'anonimat.

 

Estructures per salvaguardar i protegir béns i patrimonis.

 

Planificació successòria de bens i patrimonis amb la finalitat d'evitar l' impost de successions i normes successòries.

 

Serveis fiduciaris (Gestió Fiduciaria).

 

Serveis bancaris i financers internacionals.

 

Presentació de serveis bancaris internacionals i obertures de comptes a l'estranger.

 

Targes de crèdit i de dèbit.

 

Aplicacions financeres, exemptes de tributació.

 

Gestió de patrimonis.

 

Serveis administratius.

 

Domiciliació de societats.

 

Oficines de representació.

 

Recepció i redistribució de correspondència.

 

Mitjans de comunicació (telèfon, fax, e-mail).

 

El.laboració de tot tipus de documents.

 

Serveis davant Notari en Espanyol, Anglès, Francès i altres idiomes.

 

Legal.lització i "POSTIL.LA" de documents.